Tijdlijn

Van vrijdag 19 januari 2024 tot en met donderdag 29 februari 2024 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode mogen er zienswijzen worden ingediend. Dat is een belangrijke stap om alle reacties van belanghebbenden te kunnen meewegen en om te kunnen beoordelen wat die betekenen voor het plan. Iedereen heeft tijdens deze periode de mogelijkheid schriftelijk of mondeling te reageren op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken van de vergunningsaanvraag. De te ontvangen zienswijzen worden zorgvuldig geanalyseerd en beoordeeld door de gemeente en meegewogen in een definitief voorstel waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Voor meer informatie over de periode van ter inzagelegging verwijzen we u door naar de websites van de overheid. We verwachten het definitieve besluit van de gemeente in de loop van 2024.

Op 8 januari 2024, heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (ontwerp vvgb) afgegeven voor windproject Brielse Brug. Ook heeft de gemeenteraad de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing verklaard op de vervolgprocedure. Die coördinatieregeling houdt in dat de benodigde omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking, het besluit tot ontheffing van de Wet natuurbeschermingswet en het Maatwerkbesluit gelijktijdig ter inzage worden gelegd.

In juni 2022 is een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente Brielle ingediend. Vervolgens heeft de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning te beoordeelt en adviezen ingewonnen bij haar overlegpartners.

In juni 2022 is er een informatieavond vanuit de initiatiefnemers georganiseerd. Het doel hiervan was om bij de omgeving op te halen welke zaken er spelen én om informatie te verschaffen.

In 2019 zijn er twee verschillende informatiebijeenkomsten gehouden voor de omgeving. Deze informatieavonden zijn georganiseerd vanuit de gemeente Brielle in samenwerking met Arcadis. Op dat moment waren er nog geen initiatiefnemers voor het project. De punten die tijdens deze avond naar voren gekomen zijn, zijn meegenomen in het bepalen van de turbine posities

In 2018 heeft de gemeente Brielle een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland om zelf de opgave voor windenergie in de Ondernemingspolder te faciliteren.