Tijdlijn

In 2019 zijn er twee verschillende informatiebijeenkomsten gehouden voor de omgeving. Deze informatieavonden zijn georganiseerd vanuit de gemeente Brielle in samenwerking met Arcadis. Op dat moment waren er nog geen initiatiefnemers voor het project. De punten die tijdens deze avond naar voren gekomen zijn, zijn meegenomen in het bepalen van de turbine posities

In juni 2022 is er een informatieavond vanuit de initiatiefnemers georganiseerd. Het doel hiervan was om bij de omgeving op te halen welke zaken er spelen én om informatie te verschaffen.

In juni 2022 is een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente Brielle ingediend. Op dit moment is de gemeente bezig om de aanvraag omgevingsvergunning te beoordelen en adviezen in te winnen bij haar overlegpartners. Vervolgens kan de gemeente ontwerp-besluiten opstellen. Deze dienen eerst te worden goedgekeurd door het college en vervolgens de gemeenteraad. Vervolgens worden de ontwerp-besluiten gepubliceerd. Tijdens de ter inzagelegging van dit ontwerpbesluit kan men zienswijzen naar voren brengen. Het bevoegd gezag moet vervolgens bij de motivering van het definitieve besluit ingaan op de ingediende zienswijzen. Iedereen die wat wil zeggen over het ontwerpbesluit, kan zienswijzen indienen

We verwachting dat er een definitieve omgevingsvergunning is in de eerste helft van 2023.