Geschiedenis

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie. De elektriciteitsmix zal de komende tien jaar sterk gaan veranderen. Windturbines nemen een belangrijke plaats in de  energietransitie in.. Naast wind op land zal er de komende 10 jaar jaarlijks een groot nieuw windpark op zee in productie komen.

Het realiseren van windenergie is een actueel thema binnen Voorne-Putten. De provincie Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om 735,5 MW aan windturbines te plaatsen binnen de provincie.

De provincie Zuid-Holland heeft ‘locaties windenergie’ aangewezen in de Visie Ruimte en Mobiliteit en bijbehorende Verordening Ruimte (2014 en herziening in 2018). De keuze tot deze locaties komt voort uit een afweging tussen locaties die kansrijk zijn vanuit het oogpunt om elektriciteit op te wekken, maar waar er tegelijk ook rekening gehouden wordt met de aspecten van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Hierbij was er een voorkeur om locaties te selecteren waarbij het mogelijk is om de windturbines te combineren met technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid of grootschalige scheidslijnen tussen land en water.  In de onderstaande afbeelding zijn de aangewezen locaties windenergie weergegeven. In het geval van windproject Brielse Brug gaat het om locatie E: N57 Entree Noord.

In navolging van het doel van de provincie Zuid-Holland, heeft Voorne-Putten een voorstel aan de provincie gedaan voor 45 MW aan windturbines op land. Het gebied waar nu Windproject Brielse Brug gerealiseerd gaat worden, is onderdeel van dit plan.

In 2018 heeft de gemeente Brielle een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland om zelf de opgave voor windenergie in de Ondernemingspolder te realiseren. Dat betekent dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om samen met ontwikkelaars en andere belanghebbenden in het gebied de belangen af te wegen en te bepalen wat de beste plek is voor windturbines binnen de grenzen van de locatie. Daarbij geldt ook de verplichting om ervoor te zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk in het windproject kan participeren of kan meeprofiteren van de geplande ontwikkelingen. Bij het sluiten van de bestuursovereenkomst heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor maximaal 2 windturbines in de Ondernemingspolder. De beoogde windturbines sluiten aan op de ambities van de Bestuursovereenkomst Windenergie Ondernemingspolder.

Binnen het aangewezen zoekgebied E: N57 Entree Noord is een groot gedeelte van de grondgebieden van de initiatiefnemers van het windproject. Bij het vaststellen van zoekgebied, was het voor de initiatiefnemers snel duidelijk dat het realiseren van de windturbines binnen het zoekgebied niet zonder hun betrokkenheid mogelijk was. Hierdoor ontstaat er zo weinig mogelijk belasting voor de verschillende kernen in het zoekgebied