Geluid

Windturbines produceren naast elektriciteit ook geluid. Dit geluid wordt deels veroorzaakt door de bewegende onderdelen in de gondel, maar is voornamelijk afkomstig van de bladen die door de lucht ‘zoeven’.

Hoe berekenen we windturbinegeluid?
 • Op basis van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
 • We berekenen geluidbelasting in decibel (dB) Lden of dB Lnight
 • Lden is een gewogen jaargemiddelde geluidsbelasting tijdens de dag-, de avond- en de nachtperiode
 • De avond- en nachtperiode krijgen bij het berekenen van het gewogen jaargemiddelde een opslag van respectievelijk +5 en +10 omdat in deze periode geluid hinderlijker wordt ervaren
 • Lnight is de jaargemiddelde geluidsbelasting tijdens de nachtperiode
 • Lnight wordt gebruikt om effecten die kunnen leiden tot slaapverstoring te bepalen
 • Lden en Lnight­ zijn goede voorspellers van hinderlijkheid omdat windturbinegeluid redelijk constant is
Hoe ervaren we windturbinegeluid?
 • In vergelijking met andere geluidbronnen is windturbinegeluid relatief constant van karakter
 • In vergelijking met andere geluidbronnen heeft windturbinegeluidrelatief weinig verschil tussen het gemiddelde geluidniveau en het maximaal daadwerkelijk optredende geluidniveau (dit is circa 3-5 dB)
 • De grootste geluidsproductie is wanneer het hard waait, maar dan valt het geluid juist ook vaak weg in het achtergrondgeluid
 • De geluidnorm is relatief streng ten opzichte van andere geluidbronnen (zoals wegverkeer, industriegeluid etc.) maar het geluid is ook relatief hinderlijker
Hoe onderzoeken we windturbinegeluid?
 • Bij het bepalen van de geluidbelasting houden we rekening met:
  • Het geluidbronvermogen van de windturbine (gemeten dichtbij de windturbine)
  • De eigenschappen van de omgeving. Sommige aspecten van de omgeving zorgen ervoor dat het geluid verder gedragen (zoals water en wegen) wordt terwijl andere aspecten van de omgeving juist het geluid absorberen (zoals bossen en weilanden). De werkelijke omgeving wordt meegenomen bij het bepalen van het windturbine geluid.
  • Het windaanbod
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige objecten (woningen, scholen en zorginstellingen) en overige objecten (bedrijven en kantoren). Bij het maken van dit onderscheid volgen we de wettelijke richtlijnen
 • We bepalen:
  • Individuele geluidbelasting
  • Cumulatie (optelling) met andere bestaande windparken/windturbines met een vergunning van ná 1 januari 2011
  • Cumulatie (optelling) met andere geluidbronnen (bv. industrie, scheepvaart en spoor- en wegverkeer)
  • Laagfrequent geluid

Hoe beoordelen we windturbinegeluid?
 •  Op basis van het activiteitenbesluit is er een norm vastgesteld:
  • Toetsing aan geluidnorm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight
  • Het percentage ernstig gehinderden binnenshuis is bij deze maximaal toelaatbare waarde niet hoger dan het percentage ernstig gehinderden binnenshuis dan bij de maximaal toelaatbare waarde van snelwegen, spoorwegen, industrieterreinen en luchtvaart.

Geluid reducerende  voorzieningen voor windturbines

Om te voldoen aan de normstelling zijn er meerdere methoden mogelijk om het geluid van de windturbines te verminderen. Mogelijkheden zijn onder andere:

 • Kiezen van een windturbine met lagere geluidemissie. Elke windturbine heeft is anders en produceert meer of minder geluid. Zo zijn er ‘luide’ en ‘stillere’ windturbines
 • Wijzigen van de bedrijfsinstelling van de windturbine (voor specifieke perioden): de geluidemissie van de windturbine wordt hiermee verminder. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld:
  • Het toerental van de windturbine te verlagen
  • De bladhoek van het windturbineblad te verdraaien

Afhankelijk van de strategie die wordt gekozen kunnen we het geluid van een windturbine verminderen. Let wel dit zal ten koste gaan van de energieopbrengst van de windturbine.

Onafhankelijk van het type windturbine en de uiteindelijke hoogte van de windturbine, zullen de windturbines van Windproject Brielse Brug zich moeten houden aan de afgesproken normen. Zoals hierboven beschreven zijn er (technische) mogelijkheden en instellingen om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau binnen de afgesproken grenzen blijft. 

 

Geluidscontour ZONDER mitigatie

In de onderstaande figuren wordt de 47 dB Lden en 41 dB Lnight contouren inzichtelijk gemaakt. De contouren geven de situatie weer wanneer er niet wordt gemitigeerd. Dit zal niet de situatie worden, omdat er dan niet aan de norm voldaan wordt.

Bij de bepaling van de geluidsbelasting is er gerekend met een “luide” windturbine met maximale afmetingen. In deze fase van het project is er nog geen duidelijkheid over de te plaatsten windturbines, na vergunningverlening zal er een aanbestedingstraject gestart worden.

47 dB Lden-geluidscontour zonder mitigatie
41 dB Lnight-geluidscontour zonder mitigatie

In de onderstaande tabel is de jaargemiddelde geluidsbelasting op een selectie referentiewoningen is weergegeven voor de situatie zonder mitigerende maatregelen.

Toetspunt Adres Geluidbelasting
Lnight Lden
1 Spanjaardweg 1 38 44
2 Onderneming 2 43 49
3 Onderneming 1 42 49
4 Buitengronden 3a 42 48
5 De Nolle 24 38 44
6 Seggeweg 61 39 45
7 Groene Kruisweg 2 44 50
8 Maasdijk 20 43 49
9 Maasdijk 18 43 49
10 Maasdijk 16 39 45

Conclusies:

 • Wanneer er geen maatregelen worden getroffen om windturbinegeluid te mitigeren, zal bij meerdere referentiewoningen de jaargemiddelde geluidbelasting hoger zijn dan 47 dB Lden en 41 dB Lnight
 • De geluidbelasting op de referentiewoningen bedraagt maximaal 50 dB Lden
 • Om te voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit van 47 dB Lden en 41 dB Lnight zijn geluidmitigerende voorzieningen nodig voor het gehanteerde windturbinetype

 

Geluidscontour MET mitigatie

In de onderstaande figuren wordt de 47 dB Lden en 41 dB Lnight contouren inzichtelijk gemaakt. De contouren geven de situatie weer wanneer er wel wordt gemitigeerd.

47 dB Lden-geluidscontour – windturbines geluidgemitigeerd
41 dB Lnight-geluidscontour – windturbines geluidgemitigeerd

Daarnaast zijn op onderstaande kaart alle Lden-geluidscontouren zichtbaar met stappen van 2 decibel. De contouren geven de situatie weer wanneer er wel wordt gemitigeerd.

Lden-geluidscontouren in stappen van 2 decibel – windturbines geluidgemitigeerd

In de onderstaande tabel is de jaargemiddelde geluidsbelasting op een selectie referentiewoningen is weergegeven voor de situatie met mitigerende maatregelen.

Toetspunt Adres Geluidbelasting
Lnight Lden
1 Spanjaardweg 1 33 41
2 Onderneming 2 39 46
3 Onderneming 1 39 46
4 Buitengronden 3a 39 46
5 De Nolle 24 34 41
6 Seggeweg 61 35 42
7 Groene Kruisweg 2 40 47
8 Maasdijk 20 40 47
9 Maasdijk 18 40 47
10 Maasdijk 16 35 42

Conclusies:

 • Wanneer geluidmitigerende voorzieningen worden getroffen voor de windturbines, kan worden voldaan aan de geluidnormen 47 dB Lden en 41 dB Lnight uit het Activiteitenbesluit
 • De mate waarin het geluid van de windturbines moet worden gemitigeerd is afhankelijk van het uiteindelijke windturbinetype
 • Het geluid van windturbines kan worden gemitigeerd door bijvoorbeeld tijdens een specifieke periode de bedrijfsinstellingen van de windturbines aan te passen waarmee de bronsterkten van de windturbines worden gereduceerd

Cumulatie met bestaande windturbines

Het bevoegd gezag kan maatwerk voorschrijven wanneer de geluidbelasting cumulatief (bestaande windturbines + nieuwe windturbines) boven de waarden 47 dB Lden en 41 dB Lnight komt. Voor de windturbines van Windproject Brielse Brug is hierbij vanuit gegaan dat geluidmitigerende voorzieningen zijn toegepast. De resultaten van de 10 toetspunten staan in de navolgende tabel.

Toetspunt Adres Referentiesituatie Cumulatie
Lnight Lden Lnight Lden
1 Spanjaardweg 1 34 41 36 43
2 Onderneming 2 35 42 40 47
3 Onderneming 1 38 45 40 47
4 Buitengronden 3a 38 44 40 47
5 De Nolle 24 29 35 35 42
6 Seggeweg 61 28 34 36 43
7 Groene Kruisweg 2 28 35 40 47
8 Maasdijk 20 29 36 40 47
9 Maasdijk 18 30 37 41 47
10 Maasdijk 16 31 38 36 43

Conclusies:

 • De windturbines van Windproject Brielse Brug zorgen voor een toename in de cumulatieve geluidbelasting bij de referentiewoningen ten opzichte van de referentiesituatie
 • De cumulatieve geluidbelasting op de referentiewoningen voldoet met de gekozen geluidmitigerende bedrijfsinstellingen aan de normen uit het Activiteitenbesluit van Lden=47 dB en Lnight=41 dB

Laagfrequent geluid

 • Laagfrequent geluid (LFG) is geluid in het voor mensen laagst hoorbare frequentiegebied, onder 200 Hz.
 • Windturbines stralen, net als de meeste geluidbronnen, ook laagfrequent geluid (LFG) uit. Windturbines hebben geen sterk laagfrequent geluidspectrum (zoals bijvoorbeeld transformatoren), maar zijn meer vergelijkbaar met wegverkeer.
 • Er is geen algemeen wettelijk normstelsel voorhanden waarmee laagfrequente geluidhinder kan worden geobjectiveerd.
 • Het aandeel laagfrequent geluid is niet significant toegenomen met het formaat van de windturbine.

Hinder

 • Onderzoek RIVM (2013): hierin staat dat er geen bewijs is dat het laagfrequente deel van het geluid van windturbines een factor van belang is voor de hinderbeleving. Er is geen aparte beoordeling voor laagfrequent geluid benodigd.
 • Literatuuronderzoek Agentschap NL (2013): geen aanwijzingen dat het aandeel laagfrequent geluid een bijzondere dan wel belangrijke rol speelt.
 • Brief staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (2014), mede namens de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over het onderwerp laagfrequent geluid van windturbines een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (2014). Op grond van de brief van de staatssecretaris en het rapport van het RIVM kan gesteld worden dat toetsing aan de standaard Nederlandse geluidnormen tevens voldoende bescherming biedt tegen laagfrequent geluid. Het specifiek toevoegen van een norm voor laagfrequent geluid van windturbines leidt daarmee niet tot een betere beoordeling van de optredende effecten van geluid. Daarom volstaat het hanteren van een Lden en eventueel een Lnight norm.

Cumulatie met andere geluidbronnen

In de ruimtelijke onderbouwing (onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning) van windproject Brielse Brug is tevens gekeken wat het effect is van de cumulatieve geluidbelasting met andere geluidbronnen. Andere geluidbronnen die zijn meegenomen zijn:

 • Wegverkeer
 • Scheepvaart
 • Railverkeer
 • Industrie
 • Bestaande windturbines

In dit onderzoek is de cumulatieve geluidbelasting in de huidige situatie vergeleken met de toekomstige situatie (na realisatie windproject Brielse Brug). Rekening houdend met de mate van hinderlijkheid wordt de bestaande akoestische omgeving voornamelijk bepaald door industriegeluid en wegverkeersgeluid, afhankelijk van de locatie van de woning. Het verschil in cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie varieert tussen de 0 en 3 dB.