De initiatiefnemers

De initiatiefnemers achter het windproject zijn lokale ondernemers en bewoners uit de Ondernemingspolder, Kees en Nico Rodenburg. Hieronder beschrijven zij welke rol zij vervullen in het project en hoe ze daartoe gekomen zijn.

Woord vooraf

Wij begrijpen dat de ontwikkeling van het windproject een grote impact heeft op de omgeving en inwoners. Het zorgt bij een groep mensen voor onrust, onbegrip en weerstand. We vinden het als initiatiefnemers vervelend dat bepaalde zorgen niet kunnen worden weggenomen. Onze familie heeft al meer dan 140 jaar een binding met het gebied, als ondernemer én bewoner. We hechten veel waarde aan een goede verhouding met onze directe omgeving. Dat is altijd zo geweest.

We merken echter dat goede verhoudingen vanwege het windproject niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat vinden wij jammer. Ook al zijn er zorgen en verschillen bepaalde meningen, we hopen van harte dat de goede persoonlijke relatie behouden blijft. Laten we elkaar vooral in zijn of haar waarde laten, respectvol met elkaar omgaan en in gesprek blijven. Het liefst doen we dat in persoonlijke gesprekken. Wij ervaren dat er soms misstanden ontstaan en dat informatie niet altijd goed wordt doorgegeven. We nemen graag de tijd om persoonlijk informatie te delen en misstanden op te helderen.

De uiteenzetting hieronder heeft als doel om uit te leggen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt.

De Ondernemingspolder is rond 1885 als één van de laatste stukken land op Voorne-Putten drooggelegd. De reden hiervoor was om meer grond geschikt te maken voor de landbouw en veeteelt. In 1887 werd de boerderij aan de Maasdijk gebouwd en kwam onze familie daar wonen. In de jaren daarna zijn de akkers door onze voorouders bewerkt. Op dit moment hebben wij als vijfde generatie nog steeds een akkerbouwbedrijf in de Ondernemingspolder.

De polder kent een relatief korte, maar enerverende geschiedenis. In de jaren ’60-‘70 van de vorige eeuw ontstond het plan voor een oeververbinding tussen Voorne-Putten en Rozenburg. De Brielse Brug werd gebouwd. Precies door het hart van het toenmalige bedrijf werd de N57 aangelegd met de daarbij behorende toe- en afritten en fietspaden. Met als gevolg dat er een behoorlijk stuk land opgeofferd moest worden en het bedrijf gesplitst werd. In de jaren ’90 zijn er nog een aantal noordelijke percelen afgestoten. Die zijn uiteindelijk bestemd als recreatiegebied. Al deze gebeurtenissen hebben impact gehad op verschillende generaties van onze familie.

Anno 2024 zijn een kinderspeelparadijs, recreatiepark, watersportcentrum, evenementenlocatie, boomgaard en bedrijventerrein in de ‘Nieuwe Ondernemingspolder’ gevestigd. Daarnaast hebben er de afgelopen 30 jaar diverse plannen de revue gepasseerd. Van een ‘wonen aan het water project’, een 18 holes golfbaan, een hotelcomplex, vakantiewoningen, tennisbanen, een zwembad, een grootschalige manage, een luxe wellnesscentrum, een indoor-ski paradijs, tot aan een pretpark toe. Om verschillende redenen zijn al deze plannen niet van de grond gekomen, maar ze geven wel aan hoe groot de zoektocht is naar grootschalige plannen in de polder. In zowel de ondernemingspolder als in de wijdere omgeving vinden er veel veranderingen plaats, het is een dynamisch gebied waar al lange tijd steeds nieuwe initiatieven, plannen en voorstellen worden gemaakt.

In 2017 vernamen we uit de media dat de toenmalige gemeenten op Voorne-Putten in 2016 een handreiking naar de provincie hadden gedaan met een eigen voorstel voor windlocaties. De provincie heeft deze handreiking aangenomen en de Ondernemingspolder als definitieve locatie voor windenergie opgenomen in de ontwerpherziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). In het zoeken en vaststellen van deze locatie zijn wij als grondeigenaren niet betrokken geweest. Begin 2018 hebben de gemeente Brielle en de provincie een bestuursovereenkomst gesloten, waarin de gemeente zich committeerde om windturbines vóór 2020 te (laten) realiseren.

Wij zagen het vaststellen van dit beleid als een teken dat we deze plannen serieus moesten gaan nemen. Hoewel het in eerste instantie niet zo’n vaart leek te lopen, werden wij, als grondeigenaren, al snel benaderd door meerdere projectontwikkelaars. Zij waren overtuigd van de mogelijkheden nu de gemeente had aangegeven om de realisatie te faciliteren. Diverse partijen deden ons voorstellen om een grondpositie te verwerven. Als grondeigenaren zijn we toen met elkaar in gesprek gegaan om te beslissen hoe we hiermee om moesten gaan.

Uit onze gesprekken kwam een heldere conclusie naar voren: mócht er iets gerealiseerd gaan worden, dan wilden we zelf invloed hebben op het proces. Niets doen zou betekenen dat elders in de polder ontwikkelaars (van buitenaf) een plan zouden realiseren. We hebben op meerdere vlakken advies ingewonnen en daaruit kwam naar voren dat we de ontwikkeling het beste zelf ter hand konden nemen. In 2018 zijn we met de gemeente Brielle in gesprek gegaan over ons standpunt over de ontwikkeling van windenergie in de Ondernemingspolder. Een lokaal initiatief werd door de gemeente als positief ervaren.

In 2019 is door de gemeente de ‘Haalbaarheidsvisie windenergie Brielle’ vastgesteld. Aansluitend hierop konden initiatiefnemers plannen indienen. Uiteindelijk is dit, naast ons, ook door een tweede initiatiefnemer gedaan. Het tweede plan was afkomstig van de eigenaar van de Ballebak. Na overleg is besloten het vervolgproces gezamenlijk, als één initiatief, voort te zetten. In de periode daarna zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn er informatiebijeenkomsten en gesprekken met omwonenden geweest.

In het gehele proces willen wij in gesprek blijven met de omgeving. We willen graag aandacht hebben voor de mensen om ons heen en ruimte bieden voor eenieders zorgen en angsten. Zo hebben we al het een en ander kunnen doen om de verwachte impact van de windmolens te verminderen, dit is te lezen op de pagina’s over geluid, slagschaduw en participatie.

We zijn ons ervan bewust dat het project gevoelig ligt en dat het op meerdere gebieden impact heeft en gaat hebben op de omgeving. We hopen dat bovenstaand verhaal een duidelijke uitleg geeft van hoe wij initiatiefnemers zijn geworden van het windenergieproject en dat het aangeeft hoe wij er zelf instaan. We willen graag in harmonie in gesprek blijven gaan met onze buren en andere omwonenden.

U bent altijd welkom om bij ons aan te kloppen om te praten over het project of eens kennis te maken.

De initiatiefnemers